POLITIKA I MJERE SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA


(dalje u tekstu: Politika)

Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) se zalaže za najvišu razinu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: SPNFT). Društvo slijedi zakone Republike Hrvatske i EU-a te aktivno sprječava sve aktivnosti koje imaju za cilj ili olakšavaju proces legalizacije nezakonitih sredstava.

Ova Politika propisuje mjere, radnje i postupke koje Društvo poduzima u redovnom poslovanju u svrhu sprječavanja PN i FT.

Društvo zadržava pravo obustaviti uslugu Korisniku ako postoji sumnja da se radi o sredstvima pribavljenim na nezakonit način.

TEMELJNI POJMOVI

Financiranje terorizma (dalje u tekstu: FT) je osiguravanje ili prikupljanje sredstava, odnosno pokušaj osiguravanje ili prikupljanja sredstava, na bilo koji način, s namjerom ili saznanjem da će biti upotrijebljena od strane terorista ili terorističke organizacije u bilo koju svrhu, uključujući i financiranje putovanja u svrhu počinjenja ili doprinosa u počinjenju terorizma, obuke za terorizam i terorističkog udruženja.

Identifikacija Korisnika je postupak koji uključuje utvrđivanje stvarnog identiteta Korisnika na temelju vjerodostojnih izvora, prije svega osobnih dokumenata.

Pranje novca (dalje u tekstu: PN) je zamjena ili prijenos imovine stečene u kriminalnoj aktivnosti, skrivanje ili prikrivanje prave prirode, izvora, lokacije, raspolaganja ili kretanja povezanih s vlasništvom imovine, stjecanje, posjedovanje ili korištenje imovine stečene kriminalnom aktivnošću, pokušaj ili sudjelovanje u počinjenju prethodno spomenutih aktivnosti.

Sumnjiva transakcija je svaka pokušana ili izvršena transakcija za koju procjenjujemo da postoje razlozi za sumnju na PN ili FT, odnosno da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti.

Terorizam može biti financiran iz prihoda legalnih aktivnosti, što dodatno otežava otkrivanje, za razliku od PN kojem uvijek prethodi neka nezakonita radnja.

Transakcija je svaki primitak, izdatak, prijenos s računa na račun, zamjena, čuvanje, raspolaganje i drugo postupanje s novcem unutar Bitcoin Store platforme.

INTERNE MJERE ZA SPRJEČAVANJA PN I FT

Društvo provodi postupak SPN/FT uz sljedeće mjere:

 • proces „Upoznaj svog Korisnika“
 • procjena rizika
 • praćenje aktivnosti Korisnika
 • vođenje evidencije
 • obuka zaposlenika.

Društvo provodi sve aktivnosti i procese vezane uz Zakon o SPNFT (NN 108/17, 39/19, 151/22) prilikom sklapanja poslovnog odnosa i tijekom svake aktivnosti Korisnika.

IDENTIFIKACIJA KORISNIKA

Upoznaj svog Korisnika (eng. Know your customer - KYC) je proces koji uključuje poduzimanje mjera putem kojih Društvo utvrđuje identitet Korisnika.

Mjere dubinske analize korisnika

Proces dubinske analize Korisnika obuhvaća:

 • utvrđivanje i provjeru identiteta Korisnika/stvarnog vlasnika pravne osobe na osnovi dokumenata, podataka ili informacija
 • prikupljanje podataka o namjeni poslovnog odnosa, izvoru sredstava i drugih podataka u skladu sa Zakonom o SPNFT (NN 108/17, 39/19, 151/22)
 • stalno praćenje poslovnog odnosa.

Društvo provodi mjere pojačane dubinske analize Korisnika kako bi na odgovarajući način upravljao i smanjio rizike od PN ili FT:

 • kada je Korisnik/stvarni vlasnik pravne osobe politički izložena osoba
 • kada procjeni da Korisnik predstavlja visoki rizik od PN ili FT
 • kada postoji sumnja na PN ili FT
 • kada transakcije nemaju vidiljivu ekonomsku ili pravnu svrhu.

Fizička osoba

Prije obavljanja transakcije u Poslovnici, Društvo utvrđuje identitet Korisnika na osnovi identifikacijske isprave. Vrsta identifikacijske isprave ovisi o državi rezidenta, a može uključivati: osobnu iskaznicu, putovnicu i boravišnu dozvolu.

Društvo u tom slučaju prikuplja sljedeće podatke Korisnika: ime i prezime, adresa prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja identifikacijske isprave te državljanstvo/državljanstva.

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno otvaranja Bitcoin Store računa, Društvo provodi proces verifikacije. Proces verifikacije Korisnika odnosi se na prikupljanje prethodno spomenutih podataka Korisnika i provjeru dostavljenih podataka. Korisnik je dužan ispuniti Upitnik s dodatnim pitanjima u svrhu unaprjeđenja Usluga i boljeg razumijevanja poslovnog odnosa.

U tom slučaju, Društvo koristi usluge vanjskog suradnika, s ciljem utvrđivanja istinitosti dostavljenih podataka i identifikacijskog dokumenta. Za potpunu verifikaciju, Društvo koristi e-identifikaciju. Korisnik tada mora napraviti selfie snimku s mobilnog uređaja ili osobnog računala, čime dokazuje stvarnu prisutnost.

Pravna osoba

Prije obavljanja transakcije u Poslovnici, Društvo utvrđuje identitet Korisnika koji je pravna osoba na osnovi identifikacijske isprave ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe.

Prihvaćene identifikacijske isprave i podaci koje Društvo prikuplja za ovlaštenu osobu za zastupanje pravne osobe su isti kao i slučaju identifikacije fizičke osobe.

Za pravnu osobu Društvo prikuplja sljedeće podatke: naziv, pravni oblik, sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država) i identifikacijski broj pravne osobe.

Utvrđivanje i provjera pravne osobe koja uspostavlja poslovni odnos s Društvom, odnosno otvara Bitcoin Store račun, uključuje sljedeće:

 • Osoba ovlaštena za zastupanje i stvarni vlasnik (vlasnici) pravne osobe moraju proći proces utvrđivanja i provjere identiteta
 • Osoba ovlaštena za zastupanje mora dostaviti službenu dokumentaciju pravne osobe.

Ovisno o pravnom obliku Korisnika, Društvo prikuplja sljedeću službenu dokumentaciju:

za d.d., d.o.o., j.d.o.o.:

 • izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (ne stariji od 1 mjesec)
 • presliku osnivačkog akta (društveni ugovor ili izjava o osnivanju društva).

za obrt:

 • rješenje o upisu u Obrtni registar
 • izvadak iz Obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
 • obrtnica ili povlastica
 • ugovor o ortaštvu (ako se radi o zajedničkom obrtu). U tom slučaju, svi ortaci su obvezni proći proces utvrđivanja i provjere identiteta.

za udrugu:

 • rješenje o upisu u Registar udruga
 • izvadak iz Registra udruga (ne stariji od 3 mjeseca)
 • izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (ne stariji od 1 mjesec).

Svi službeni dokumenti poslovnog subjekta koji imaju sjedište izvan Republike Hrvatske trebaju biti dostavljeni u ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik.

Društvo ima pravo u svakom trenutku zatražiti dodatnu dokumentaciju potrebnu za uspostavljanje poslovnog odnosa ili tijekom poslovnog odnosa s pravnom osobom.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Osobni podaci fizičkih osoba se čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Više o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka možete pronaći u dokumentu Politika privatnosti.

PROCJENA RIZIKA

Društvo redovito provodi procjenu rizika na razini cijele tvrtke s ciljem identificiranja promjena unutar baze Klijenata, proizvoda, geografskih podataka i kanala distribucije i provjerava postoje li kontrolne mjere su dovoljne da se preostali rizik učini niskim.

Društvo provodi individualnu procjenu rizika za svakog Klijenta prije ulaska u poslovni odnos s Klijentom ili u slučaju da Društvo sazna za određene okolnosti koje ukazuju na moguću promjenu rizične grupe Klijenta. Svaki Klijent Društva uvijek je raspoređen u relevantnu skupinu rizika: niski, srednji ili visoki.

PRAĆENJE AKTIVNOSTI KORISNIKA

Društvo provodi kontinuirano praćenje poslovnog odnosa. To uključuje praćenje transakcija i ažuriranje osobnih podataka Korisnika.

Društvo osigurava i primjenjuje i trenutne i retrospektivne postupke praćenja.

Praćenje se može provoditi korištenjem usluga vanjskog suradnika. U tom slučaju Društvo osigurava da vanjski suradnik poštuje zahtjeve utvrđene potpisanim ugovorom s Društvom i sukladno Zakonu.

VOĐENJE EVIDENCIJE

Društvo osigurava da se dokumenti i podaci koji se odnose na poslovanje, transakcije, poslovne odnose, materijal za obuku zaposlenika i ostali dokumenti čuvaju u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije.

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA

Društvo provodi stručno osposobljavanje i izobrazbu svojih zaposlenika najmanje jednom godišnje.

Program osposobljavanja zaposlenika osigurava da svi zaposlenici Društva koji se suočavaju s mjerama za sprječavanje PN/FT u obavljanju svojih funkcija budu pravilno educirani.

ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo zadržava pravo izmjene Politike i mjera za SPNFT u bilo kojem trenutku, kako bi i dalje zadržali najvišu razinu usklađenosti sa Zakonom o SPNFT.

Ova skraćena verzija Politike o SPNFT stupa na snagu 6. 3. 2024. i zamjenjuje svaku drugu politiku o SPNFT koja se primjenjivala prije tog datuma.