POLITIKA PRIVATNOSTI


UVOD

Privatnost Korisnika i zaštita podataka jedno je od temeljnih načela poslovanja tvrtke Digital Assets d.o.o. (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Društvo).

Politika privatnosti (dalje u tekstu: Politika) objašnjava koje Korisničke podatke Društvo prikuplja, svrhu prikupljanja i obrade podataka, razdoblje čuvanja podataka, prijenos podataka trećoj strani te prava Korisnika.

Politika je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Društva.

Bitcoin Store Platforma može sadržavati linkove koji Korisnika vode na internetske stranice drugih pružatelja usluga. U tom slučaju, ne primjenjuje se Politika Društva.

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Digital Assets d.o.o.
Hrvatske mornarice 1/C, 21000 Split, Hrvatska
OIB: 37096783668, MBS: 060297216
Kontakt broj: +385 21 280 773
E-mail adresa: zop@bitcoin-store.hr

PRIKUPLJANJE PODATAKA KORISNIKA

Društvo prikuplja podatke Korisnika ovisno o vrsti Usluge koju pruža Korisniku.

Podaci Korisnika se prikupljaju: prilikom posjete i korištenjem Platforme, obavljanjem Usluga koje Društvo pruža putem Platforme i Poslovnica, zasnivanjem i tijekom trajanja poslovnog odnosa, putem komunikacijskih kanala i sustava video nadzora, sudjelovanjem u nagradnim igrama i prilikom obavljanja drugih poslova za koje je Društvo ovlašteno.

Prikupljeni podaci uključuju:

 • lokaciju i IP adresu kojom Korisnik pristupa Bitcoin Store Platformi
 • identifikacijske podatke
 • kontakt podatke
 • socio-demografske podatke
 • javno dostupne podatke
 • podatke o transakcijama
 • financijske podatke
 • podatke o ugovorenim Uslugama
 • podatke o obavljenim Uslugama
 • podatke o komunikaciji s Društvom
 • ostale podatke temeljene na korištenju Usluga
 • ostale podatke dobivene privolom Korisnika

Društvo, kao voditelj obrade podataka, štiti privatnost i podatke Korisnika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679.

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA KORISNIKA

Društvo prikuplja i obrađuje podatke za potrebe svog poslovanja te kada je svrha zakonita. Obrada podataka je zakonita kada postoji jedno od sljedećih pravnih temelja:

 • Korisnik je dao suglasnost za obradu svojih osobnih podataka
 • obrada je nužna za ispunjavanje Ugovorne obveze prema Korisniku ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika prije sklapanja Ugovora
 • obrada je nužna radi poštovanja zakonskih obveza Društva
 • obrada je nužna kako bi zaštitili temeljne interese Korisnika
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode Korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Osobni podaci Korisnika se brišu i dalje ne obrađuju ako nisu više potrebni s obzirom na svrhu za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku zakonskih rokova koji obvezuju Društvo na čuvanje podataka Korisnika.

Podaci o transakcijama dužni su se pohranjivati u skladu sa zakonskim rokovima čuvanja iz čega proizlazi da je pravo na njihovo brisanje zakonski ograničeno.  

Ovisno o svrsi obrade podataka, u određenim slučajevima Društvo može čuvati podatke Korisnika duže ili kraće od prethodno navedenih rokova.

PRIJENOS PODATAKA KORISNIKA TREĆOJ STRANI

Društvo ne dijeli podatke Korisnika trećim stranama, osim u slučaju kada je prijenos podataka nužan da bi se Korisniku mogla pružiti Usluga Društva.

Prije nego što Društvo sklopi ugovor s trećom stranom, svaki pružatelj usluga i poslovni partner je pojedinačno revidiran. Od tih trećih strana zahtijevamo da se pridržavaju određenih uvjeta kako bismo zaštitili sve podatke koje oni odrađuju.

Podaci se prenose na poslužitelje koji se nalaze unutar Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EEA). Međutim, neki od naših pružatelja usluga nalaze se izvan EU i EGP-a. U tom slučaju, Društvo zahtjeva da je kod treće strane prisutna odgovarajuća zaštita podataka, u skladu s GDPR-om.

Podaci Korisnika mogu biti proslijeđeni i nadležnom tijelu ili nekoj drugoj instituciji u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja zakonskih obveza Društva.

PRAVA KORISNIKA

Korisnik u svakom trenutku ima pravo na:

 • INFORMIRANOST I PRISTUP - može zatražiti potvrdu u vezi s prikupljanjem, obradom, rokom pohrane i o proslijeđivanju podataka trećim stranama, kao i zatražiti pristup osobnim podacima
 • ISPRAVAK - pravo zahtjeva za ispravak osobnih podataka ako su podaci netočni, nepotpuni ili ih ažurirati, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije koja potvrđuje nastalu promjenu
 • ZABORAV - pravo zahtjeva za brisanje podataka ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • PRIJENOS PODATAKA - pravo zaprimanja i prijenosa podataka drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije imati negativan utjecaj na prava i slobode drugih
 • PRIGOVOR - pravo povlačenja danog pristanka ili prigovor na obradu podataka
 • POVLAČENJE PRIVOLE - pravo da može povući danu privolu Društvu, a koja se ne odražava na legitimnost obrade podataka
 • PRAVO VEZANO ZA AUTOMATSKO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE - pravo da se na njega ne odnosi odluka koje je temeljena prvenstveno na automatiziranoj obradi
 • OGRANIČENJE OBRADE – pravo na osporavanje točnosti podataka, na razdoblje potrebno da Društvo tu točnost provjeri

Za ostvarivanje svojih prava, Korisnik se može obratiti Društvu slanjem pisane obavijesti, odnosno zahtjeva:

 • elektroničkom poštom na e-mail adresu zop@bitcoin-store.hr ili
 • zemaljskom poštom na adresu: Digital Assets d.o.o., Hrvatske mornarice 1/C, 21000 Split, Hrvatska

Napomena: Ako se zahtjev upućuje e-mailom, obvezno je korištenje iste e-mail adrese koja je prijavljena u Korisničkom profilu.

Na zahtjev će biti odgovoreno u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.  Ukoliko se radi o složenim ili višestrukim zahtjevima, vrijeme za odgovor se može produljiti, a o čemu će Korisnik biti obaviješten. Za obradu zahtjeva ne naplaćuje se naknada.

Ako je zahtjev odbijen, Korisnik će biti obaviješten o razlozima te o pravu da podnesu pritužbu nadležnom hrvatskom ili EU tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj to je AZOP - Agencija za zaštitu osobnih podataka, a u EU nadležno tijelo je European Data Protection Supervisor.

SIGURNOST OBRADE PODATAKA

Društvo provodi odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere kako bi osiguralo učinkovitu primjenu načela zaštite podataka i prava Korisnika.

Tehničkim i organizacijskim mjerama se osigurava da su prikupljeni podaci Korisnika enkriptirani, povjerljivi i zaštićeni u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta. Mjere uključuju redovna testiranja, procjenu rizika i učinkovitost mjera kako bi se osigurala sigurnost podataka.

Kadrovskim mjerama se osigurava da obrada i dostupnost podataka nisu automatizirani, već da su podaci dostupni ograničenom broju zaposlenika. Podaci su zaštićeni od namjernog i neovlaštenog brisanja podataka, a mjere zaštite podataka uključuju i obvezu povjerljivosti koja vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo izmjene bilo kojeg dijela Politike, u bilo kojem trenutku.

Izmijenjena Politika stupa na snagu trenutkom objave na Platformi i podrazumijeva da Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da prihvaća sve odredbe Politike.

Ova izmijenjena Politika stupa na snagu 25. listopada 2022. godine i zamjenjuje Politiku privatnosti koja se primjenjivala prije tog datuma.